header-image

HR

Overeenkomstig de statuten van SNT is er een Huishoudelijk Reglement waarin een aantal dingen geregeld worden. Het huidige HR zoals hieronder weergegeven is aangenomen per ALV in mei 2008.

Leden en begunstigers

Leden dienen aan tenminste een van de de volgende criteria te voldoen:

Als uitzondering hierop kan het bestuur een persoon het lidmaatschap aanbieden indien deze zich actief inzet voor de vereniging.

Commissies

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, zoals genoemd in artikel 13 lid 5 van de statuten, wordt benoemd tijdens de jaarvergadering, zoals genoemd in artikel 13 lid 2 van de statuten, en zal aangesteld blijven tot de financiële stukken van het betreffende boekjaar zijn goedgekeurd.

De Kascontrolecommissie heeft de volgende taken:

Senaat

Herinneringsoproep

Het bestuur zorgt voor een herinneringsoproep aan leden die aangegeven hebben dat ze een herinnering willen ontvangen. Dit zal tenminste een werkdag voor de ALV geschieden.

Geschreven door WebCom op zondag mei 30, 2021