Studenten Net Twente
making the net work

Huishoudelijk Reglement

Overeenkomstig de statuten van SNT is er een Huishoudelijk Reglement waarin een aantal dingen geregeld worden. Het huidige HR zoals hieronder weergegeven is aangenomen per ALV in mei 2008.

Leden en begunstigers

Leden dienen aan tenminste een van de de volgende criteria te voldoen:

 • Campusbewoner met een UTnet-aansluiting
 • Thuisgebruik van UTnet door een UT-student
 • UTnet-gebruik door UT-student of UT-medewerker op privé-hardware
 • Thuisgebruik (buiten dienstverband) van UTnet door een UT-medewerker

Als uitzondering hierop kan het bestuur een persoon het lidmaatschap aanbieden indien deze zich actief inzet voor de vereniging.

Commissies

 • Het commissiehoofd wordt op voordracht van de commissie door het bestuur benoemd.
 • Nieuwe commissieleden kunnen te allen tijde door het commissiehoofd in overleg met het bestuur worden benoemd.
 • De algemene leiding van een commissie berust bij het commissiehoofd.
 • Commissies zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 • Commissieleden kunnen te allen tijde hun lidmaatschap aan de commissie opzeggen.

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, zoals genoemd in artikel 13 lid 5 van de statuten, wordt benoemd tijdens de jaarvergadering, zoals genoemd in artikel 13 lid 2 van de statuten, en zal aangesteld blijven tot de financiële stukken van het betreffende boekjaar zijn goedgekeurd.

De Kascontrolecommissie heeft de volgende taken:

 • Het onderzoeken van de boekstukken voordat deze op de ALV worden gepresenteerd en het adviseren van de ALV over het al dan niet goedkeuren van deze boekstukken.
 • Het bekijken van de begroting in samenhang met de resultaten van voorgaande jaren en de plannen binnen de vereniging voor het komend jaar voordat deze op de ALV wordt gepresenteerd, en het adviseren van de ALV over het al dan niet goedkeuren van deze begroting.

Senaat

 • De senaat is een adviesorgaan van het bestuur. De senaat en leden van de senaat kunnen het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.
 • Leden van de senaat zijn die personen waarvan het bestuur van mening is dat hun advies een belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van de vereniging.
 • Het bestuur beslist over de samenstelling van de senaat.
 • De senaat, het bestuur en de Algemene Leden Vergadering kunnen leden voor de senaat voordragen.
 • Ook niet-leden kunnen gevraagd worden deel uit te maken van de senaat.
 • Voor zover leden van de senaat geen lid zijn van de vereniging hebben zij spreekrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering, maar geen stemrecht.
 • Leden van de senaat worden door het bestuur regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. De verstrekte informatie dient vertrouwelijk behandeld te worden.
 • Leden van de senaat kunnen te allen tijde hun lidmaatschap opzeggen.

Herinneringsoproep

Het bestuur zorgt voor een herinneringsoproep aan leden die aangegeven hebben dat ze een herinnering willen ontvangen. Dit zal tenminste een werkdag voor de ALV geschieden.

Partners

Contact

SNT Helpdesk
Citadel via "Servicedesks ICT" op O&O Plein

Klik voor openingstijden

(053) - 489 3266
helpdesk@snt.utwente.nl
SNT Helpdesk

SNT Kantoor
Bastille 317
bestuur@snt.utwente.nl

Postadres
Universiteit Twente tav SNT
Bastille 317
Postbus 217
7500 AE Enschede